Johdanto

Uusien tuotesovellusten ja teknologioiden ansiosta elintarvikekauran käyttö ja kysyntä on Suomessa kasvanut. Kauraa jalostetaan moniksi arvokkaiksi tuotteiksi kuten hiutaleiksi-, välipaloiksi, nyhtökauraksi ja leivonta-, levite-, proteiini-, laihdutus- sekä kosmetiikkatuotteiksi. Laatukauran kysyntä painottuu yhä enemmän käyttötarkoituksen mukaiseen lajikkeeseen sekä korkeaan tekniseen ja hygieeniseen laatuun. Erityispiirteitä ovat esim. pieni tärkkelysjyväsen koko, suuret beetaglukaani-, proteiini-, öljy- tai fenolisten yhdisteiden pitoisuudet. Erityisominaisuuksien hyödyntäminen asettaa uusia vaatimuksia laatukauran prosessin hallinnalle (kuva 1).

 

Kauran viljelijöiden kilpailukyky ja viljelyn kustannustehokkuus ovat avaintekijöitä erikoistuvilla kansallisilla ja kansainvälisillä markkinoilla. Hankkeen aikana kehitettävässä toimintamallissa korostetaan tilojen ja/tai viljelijärenkaiden yhteistyön lisäämisen merkitystä viljan kuivauksessa, sivuvirtojen hyödyntämisessä ja ravinnekierrossa sekä logistiikassa. Sitran Suomen tiekartta kiertotalouteen 2016–2025 selvityksessä kannustetaan eri osaamisalojen toimijoita tarttumaan rohkeisiin kokeiluideoihin ja testaamaan niitä pilot -tasolla. Selvityksessä mainitaan myös, että alkutuotannon raaka-aineet ovat pääomaa, jonka hyvä huolenpito on kestävien ratkaisujen edellytys. Uusien toimintatapojen kehitys vaatii laatukauran viljelijöiden, viljelijärenkaiden, tutkimuksen, neuvonnan ja viljaa käyttävän teollisuuden välisen viestinnän ja monimuotoisen vuorovaikutuksen vahvistamista.

Tavoitteet

 

 1. Hankkeen päätavoite on tuottaa kustannustehokkaasti korkealaatuista kauraa ja nostaa kauran kuivauksessa, lajittelussa ja kuorinnassa syntyvien sivuvirtojen ja pelto-oljen käyttö- ja jalostusarvoa kauran viljelyn kannattavuuden parantamiseksi (kuva 2).

 2. Testataan kemikaalittoman termomekaanisen prosessin (autohydrolyysin) soveltuvuus laatukauran tuotannossa syntyvien sivujakeiden prosessointiin. Autohydrolyysin tuotteina syntyy hitaasti hajoava orgaaninen aines (humus) ja nopeasti hajoava vesiliukoinen jae. Prosessin tehostamista edelleen testataan kustannustehokkaalla lievällä entsyymikäsittelyllä. Määritetään jakeiden kemiallinen koostumus ja liukoisen jakeen rehuarvo.   

 3. Selvitetään kenttäkokeilla prosessoidun orgaanisen aineksen kierrätyksen soveltuvuus peltokäyttöön. Selvitetään pilotkokeilla kierrätyksen vaikutus pellon happamuuteen, kosteuteen, kemialliseen koostumukseen, pääravinteisiin ja metalleihin. Selvitetään myös, voidaanko hitaasti hajoavaan orgaaniseen ainekseen sekoittaa kalkkia ja puun poltosta syntyvää tuhkaa peltomaan happamuuden synergistä säätöä varten, sekä mahdollisuudet sitoa orgaanista typpeä kierrätettyyn ainekseen lannoitteeksi. Täten orgaanisen aineksen käytettävyyttä, maan pH:ta ja ravinteiden palautusta peltoon voidaan nostaa kauran sadontuottokyvyn parantamiseksi.

 4. Vähennetään huolellisella viljan kuivauksella ja lajittelulla sekä oljen keräämisellä pellolta Fusarium -sienten ja hometoksiinien, kasvitautien ja rikkakasvien riskiä. Autohydrolyysi tuhoaa kaikki kauran sivuvirtojen mikrobit ja myös homeitiöt. 

 5. Lisätään viljelysmaan orgaanisen aineksen määrää. Humuksen lisäämisellä peltoon vähennetään eroosiota ja ravinteiden huuhtoutumista vesistöihin, pienennetään metaanipäästöjä sekä sitoutetaan peltoon ilman hiilidioksidia. 

KUVA 1. Laatukauran tuotanto

TIETOA HANKKEESTA

Tulokset ja vaikuttavuus
 

1. Laatukauran tuotanto

 

 • Vähentynyt hometoksiini-, rikkakasvi- ja kasvitautiriski

 • Humuspitoinen pelto

 • Orgaaninen lannoite

 • Viljelyn kannattavuuden paraneminen

 • Vientiedellytysten parantuminen

 • Viljelijöiden yhteistyön lisääntyminen

 

 

2. Viljan kuivauksen ja lajittelun sivuvirroista ja pelto-oljesta muodostuvan kasvimassan hyötykäyttö

 

 • Laatukauran tuotannosta syntyvän koko kauraraaka-aineen hyödyntäminen jyväsadosta sivujakeisiin ja olkeen saakka.

 • Orgaanisen aineksen palautuminen takaisin peltoon

 • Kestävän kehityksen mukainen kiertotalous

 • Viljelyn kannattavuuden paraneminen

 

3. Termomekaaninen kemikaaliton prosessi

 

 • Tuottaa humusta muistuttavan jakeen maanviljelyn käyttöön ja edelleen jalostettavaksi.

 • Tuottaa liukoisen sivuvirran esim. rehukäyttöön

 • Tuo uutta teknologiaa kiertotalouteen

 • Tuo uutta tietoa ja teknologista kehitystyötä laitevalmistajille

 • Synnyttää mahdollisuuden uuden liiketoiminnan käynnistämiseen tilatasolla ja viljelijärenkaissa

 • Lisää monialayrittäjyyttä tilatasolla ja viljelijärenkaissa

 

4. Hiilen sitominen peltoon

 

 • Ilmastonmuutoksen hillitseminen

 

KUVA 2. Koko kauran viljelyn kasvimassan tehokas hyödyntäminen ja kierto.
 • Facebook Social Icon

Seuraa meitä Facebookissa